OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
De advocaat

De advocaat is een kenner van het recht. Met een universitaire opleiding en een drie jaar durende stage kent hij het recht in de theorie en de praktijk. Door zijn permanente vorming blijft hij ook op de hoogte van de evoluties in het recht. Hij weet hoe de regels toegepast worden, onderkent de problemen en weet deze zo nodig te voorkomen dan wel op te lossen. De advocaat past het recht dagdagelijks toe in zijn praktijk en is dus de meest aangewezen persoon om u bij te staan.

De advocaat is een vertrouwenspersoon. Hij is gehouden door zijn beroepsgeheim. Hierdoor hebt u de garantie dat wat u aan uw advocaat uiteenzet, nooit tegen u kan gebruikt worden. De documenten die u hem overmaakt blijven eveneens gewaarborgd door het beroepsgeheim.

De briefwisseling tussen advocaat is ook vertrouwelijk. Dit impliceert dat advocaten onder elkaar onderhandelingen kunnen voeren in briefwisseling, die nimmer kan vrijgegeven worden. Falen de onderhandelingen, dan heeft de tegenpartij geen enkele mogelijkheid om uw eerdere toegevingen als een erkenning van schuld te aanzien.

De advocaat staat onder toezicht van de Orde van Advocaten en is onderworpen aan een strikte deontologie. Zo heeft hij de verplichting zijn aansprakelijkheid te verzekeren. De gelden die hij voor u int worden verhandeld via een afzonderlijke bankrekening (rekening derdengelden), welke onder toezicht staat van de Orde.

De advocaat is als beoefenaar van een vrij beroep onafhankelijk ten aanzien van de rechtbank, de overheid, drukkingsgroepen en tegenpartijen. Hij stelt zich enkel ten dienste van uw belangen. Hij zal u objectief adviseren over uw kansen, teneinde u te behoeden voor roekeloze of nutteloze handelingen en procedures.

Charter van de advocaat

  • Eenieder heeft recht op de bijstand van een advocaat .
  • De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst.
  • De advocaat geeft raad, onderhandelt en verdedigt met de toewijding die de eer van zijn beroep vereist.
  • De advocaat waakt over de eerbiediging van rechten en vrijheden.
  • De advocaat is de vertrouwenspersoon van zijn clïent en gehouden tot het beroepsgeheim.
  • De verdediging van de belangen van de cliënt die hij met eerbied voor de wet en de deontologie behartigt is de eerste bekommernis van de advocaat.
  • De advocaat houdt zijn cliënt nauwgezet op de hoogte van de evolutie van de hem vertrouwde opdracht.
  • De advocaat zorgt ervoor steeds zijn kennis te vervolmaken teneinde de complexiteit en de evolutie van het recht te beheersen.
  • De advocaat volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij moet op de hoogte zijn van de internationalisering van het recht en richt zijn praktijk hiernaar.
  • De correcte uitvoering van het beroep van advocaat wordt gewaarborgd door zijn Orde en de regels die deze uitvaardigt

 

Naar boven

 Home

 

Actualiteiten

Zoeken

Dossiers

Filosofie en Kunst

Politiek en Recht